Privacyverklaring Prostop Nederland B.V. - Prostop Facebook Pixel

Privacyverklaring Prostop Nederland B.V.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Prostop Nederland B.V. gevestigd aan de Kerkenbos 1015A te Nijmegen, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65176022, hierna aangegeven als Prostop.

Prostop verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Voor Prostop is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Prostop respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Prostop streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen/ verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s), zorgverzekeraar(s) of uw P&O adviseur.

Persoonsgegevens

Prostop verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden van de verwerking

Patiënten en bezoekers

Uw persoonsgegevens worden door PROSTOP verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Het doen van kwaliteitsonderzoek;
 5. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 6. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 7. Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van PROSTOP;
 8. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 9. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 10. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van PROSTOP;
 11. Het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per email;
 12. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht en het doen van meldingen ;
 13. Het behandelen van klachten en geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

Medewerkers

 1. De behandeling van personeelszaken;
 2. Het leidinggeven aan de betrokkene;
 3. Het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken;
 4. Het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
 5. De opleiding en ontwikkeling van de betrokkene(n);
 6. De bedrijf medische zorg voor de betrokkene;
 7. Het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 8. De verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;
 9. De interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 10. De uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarden;
 11. Het verlenen van ontslag;
 12. De administratie van de personeelsvereniging;
 13. Het innen van vorderingen, met inbegrip van het in handen van derden stellen van de vorderingen;
 14. Het behandelen van klachten en geschillen;
 15. Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 16. De overgang van de betrokkene naar of de tijdelijke tewerkstelling van de betrokkene bij een ander;
 17. Onderdeel van de groep waaraan de verantwoordelijke is verbonden;
 18. De uitvoering of toepassing van een andere wet;
 19. Het creëren van een veilige omgeving voor medewerkers en derden werkzaam in PROSTOP.
 20. Voor het doen van kwaliteitsonderzoek;
 21. Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg);
De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg);
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg);
Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg);
De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg);
De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PROSTOP of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg).

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Patiënten en bezoekers

Voor de hiervoor als 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 genummerde doeleinden beroept PROSTOP zich (mede) op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Medewerkers

Voor de hiervoor als 4, 5, 9, 12, 13, 15, 19, 20,21 genummerde doeleinden beroept PROSTOP zich (mede) op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang van PROSTOP is in die gevallen in het volgende gelegen:

Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
(Direct) Marketingdoeleinden;
Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van PROSTOP;
Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n).
Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het EPD en het internetverkeer;
Medewerkers onderzoeken;
Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
Wetenschappelijk (of historisch)/kwaliteits onderzoek.

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer
informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat PROSTOP niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Prostop persoonsgegevens uitwisselen. Prostop kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Prostop aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Prostop zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Prostop zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Prostop zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Prostop passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prostop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Prostop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google Fonts
Naam: fonts.googleapis.com
Functie: Zorgt voor verbeterde website weergave. Zorgt voor het weergeven van het
juiste lettertype.
Bewaartermijn: oneindig

Bekijk artikel waarin Google dit beschrijft.

Cookie: Google Maps
Naam: maps.googleapis.com
Functie: Zorgt voor het tonen van een landkaart op de website.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Facebook
Naam: www.facebook.com
Functie: Plaatsen van persoonlijke advertenties op facebook.
Bewaartermijn: oneindig

Cookie: Facebook
Naam: connect.facebook.net
Functie: Plaatsen van persoonlijke advertenties op facebook.
Bewaartermijn: oneindig

Uw rechten

Op grond van de privacy wetgeving heeft u de volgende rechten:

Inzagerecht

U heeft het recht de door PROSTOP verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of zelfs verwijderen of indien de gegevens niet (langer) nodig zijn.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegeven, dan zal PROSTOP die verwerkingen stoppen, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat PROSTOP de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”.
U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien PROSTOP de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan PROSTOP verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat PROSTOP uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. PROSTOP zal de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in beginsel kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact met PROSTOP op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen

PROSTOP zal uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zult u hiervoor binnen een maand worden geïnformeerd. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

PROSTOP kan bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit om te voorkomen dat PROSTOP persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of ten onrechte wijzigingen aanbrengt in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

PROSTOP wijst u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat er aan een bepaald verzoek geen gehoor kan worden geven. PROSTOP zal ieder verzoek beoordelen. Mocht PROSTOP aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming

PROSTOP heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert PROSTOP over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van PROSTOP. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen PROSTOP. Neem voor vragen over de privacy contact op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van PROSTOP. In de toekomst kan PROSTOP uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zal PROSTOP contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met PROSTOP opnemen via de onderstaande gegevens.
Functionaris Gegevensbescherming: fg@prostop.nl